بانوی بی نشان
نیایش

خداوندا.....

خداوندا.....

دست هایم خالی است......

ودلم......

غرق در آرزوها .....

یا به قدرت بی کرانت....

دستانم را توانا گردان....

یا دلم را.....

از آرزوهای دست نیافتنی......

خالی کن......
ساخت کد موزیک آنلاین

ساخت کد موزیک آنلاین