بانوی بی نشان
دلبر
تا کسی رخ ننماید ز کسی دل نبرد

دلبر ما دل ما برد و به ما رخ ننمود

..........................................................................

خدایا امام زمان ما را سلامت و قیامش را نزدیک بگردان.

...................................................................................


......................................................

... و هر انسانی که متولد میشود نشان دهنده این است که خدا هنوز از انسان ناامید نشده است

ساخت کد موزیک آنلاین

ساخت کد موزیک آنلاین