بانوی بی نشان
گر نیایی

موعود من، ای آخرین پیغام سبز، ای صادق ترین صبح! گیاهان باغ، سبزینگی خود را مدیون طراوت تو هستند. مرغان آسمان، پرواز را از نگاه تو آموخته اند. ای پاک تر از نسیم! با تو گل ها می خندند، بی تو هر گلی زخمی است. با تو، باران، پیامبر طراوت و زندگی و بی تو تنها هق هق آسمان است. جنگل از بوی تو سبز است و رود با سرود تو جاری. ای آخرین معجزه آسمان! نقاش صبا، چمن ها آراست. بس بانگ مرغ و بوی گل برخاست، اما هنوز نوبت انتظار است و قیامت غیبت. کدامین روز، عید ظهور توست و کدامین بهار با حضور تو سبز است.

.....................................................................................

گر نیابی تا قیامت انتظارت می کشم
 
منت عشق از نگاه پر شرارت میکشم

ناز چندین ساله از چشم خمارت می کشم

تا نفس باقیست اینجا انتظارت می کشم
ساخت کد موزیک آنلاین

ساخت کد موزیک آنلاین