بانوی بی نشان
ولادت امام سجاد(ع)93

فراز هایی از نیایش امام سجاد(ع)
خدایا!
تویی که کارگشایی و سخاوتمند؛
مهرت به من آرامش می بخشد
ونیکویی ات رهنمونم می شود.
با تکیه بر ذات پاک و مقدست ، از تو می خواهم
که مرا از آستان متبرکت، تهیدست نرانی.
..................................................
خدایا!
پیش از آنکه کسی را بخوانم ، تو را می خوانم
و هیچ کس در چشم انداز امیدم با تو شریک نیست.
هیچ آفریده ای در دعای من،
به درگاه تو همراه نیست
و ندای خواهشم، او و تو را با هم در بر نمی گیرد.
چرا که فقط تو را سزاست، یکتایی و یگانگی،
نهایت قدرت و بی نیازی و عظمت دگرگون سازی.
...................................................................
خدایا!
همانندترین رفتار به خواسته ی تو
و سزاوارترین کار به بزرگواری تو،
رحمت آوردن بر کسی ست،
که از تو درخواست رحمت دارد.
و رسیدن به فریاد کسی ست،
که از درگاه تو فریادرسی خواهد.
..........................................................
خدایا!
نیات و آرزوهای مرا به لطفت،
پاک و بی ریا گردان.
و باورم را آن گونه که صلاح توست،
در راه راست اصلاح فرما.
رفتار و کارهایم را در جهت خشنودی ات قرار بده
و خشنودی مرا با رضای خودت میزان کن.

امام سجّاد(ع) :

خوددارى از آزار رساندن ، نشانه کمال خرد و مایه آسایش دو گیتى است .

.............................................
امام سجّاد (ع) :

آخرین سفارش حضرت خضر به حضرت موسى این بود که : هرگز کسى را به سبب گناهش خوار نکن .

..........................................................

امام سجّاد(ع) :

همه خوبى ها را در بریدن طمع از آنچه در دست مردم است ، دیدم

...............................................................

امام سجّاد (ع) :

خداوند از آن کس خشنودتر است که خانواده خود را بیشتر در رفاه و نعمت قرار دهد .

...........................................................................

امام سجاد(ع):

خداوند هر قلب محزون و هر بنده شکرگزار را دوست دارد

.......................................................................................

امام سجّاد (ع):

عبّاس را نزد خداوند منزلتى است که در روز قیامت همه شهیدان بر آن رشک مى برند.
ساخت کد موزیک آنلاین

ساخت کد موزیک آنلاین