بانوی بی نشان
حضرت عباس(ع)93

در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند
در دل هر عاشقی عباس مأوا می کند
هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین
ثبت نامش را فقط عباس امضا می کند

ساخت کد موزیک آنلاین

ساخت کد موزیک آنلاین