بانوی بی نشان
ندارد طاقتی

ندارد کودکی طاقت که نیلی

زسیلی صورت مادر ببیند

هزاران بار اجل برمرد خوشتر

که سیلی خوردن همسرببیند

چه حالی می کند پیدا خدایا

اگر این صحنه را حیدر ببیند

مگو روکرده پنهان تا مبادا

رخش را ساقی کوثر ببیند

مبادا مادری را دختری خرد

به وقت مرگ در بستر ببیند

ندارد طاقتی زهرای اطهر

که زینب را به چشم تر ببیند

چه جانسوز است وجان فرسا خدایا

که داغ مادری دختر ببیند

نهان چادرو سجاده اش را

مبادا زینب مضطر ببیند

برو دیوار و در را شستشو کن

مگر این صحنه را کمتر ببیند
ساخت کد موزیک آنلاین

ساخت کد موزیک آنلاین