بانوی بی نشان
فاطمیه,1394

نمی دانی ز نامحرم کتک خوردن چه سخت است

نمی دانی ز درد رو نخوابیدن چه سخت است

اگر گویند آتش بی حیا باشد عجب نیست

نمی دانی که در پشت دری بودن چه سخت است

چه کس زیر لگد دیده،که گلبرگ شقایق تاب آرد

شکست استخوان سینه بشنودن چه سخت است

اگر میخی رود در سینه نرگس چه باک است

زسینه پیش طفلان خون تراویدن چه سخت است

اگر خیبر شکن از جاکند خیبر عجب نیست

به شب وقت کفن آهسته نالیدن چه سخت است

حق پیغمبراسلام ادا شدآخر

حمله بر خانه ی ناموس خداشدآخر

تاکه ازکوثریک آیه جدا شد آخر

پشت در محسن شش ماهه فداشدآخر
ساخت کد موزیک آنلاین

ساخت کد موزیک آنلاین